Announcement: Survival Latvian Course #2

Announcement: Survival Latvian Course #2

courseposter

What is Survival Latvian program about?

It’s a special Latvian language course for those who’ve just come to Latvia or live here for quite a long time, but don’t know enough about the country and it’s language, who want to assimilate faster avoiding culture shock smile

Even if you are a complete beginner, on my lessons you will be able to speak from the very first lesson. We use games for learning the language and take situations which you need in your everyday life (cafe, shop, transport, etc.)

The lessons are devided into 2 parts: the language and information about the country (history, literature, cuisine, ethnic symbols, etc.) + excursions.

You don’t need to buy a special book for the course. Instead, you will have presentations, which you can also buy in a paper form. That would be perfect for you to make your notes, but it’s not obligatory. You can also get it in an electronic way and print it by yourself.

Please note that there are 2 courses. Which one to choose?

BeFunky Design

Courses take place in the city center on Avotu street.

Survival A1:

  • 3 times a week (Tuesday, Thursday, Saturday, 10.30 a.m. – 1.45 p.m.)

  • only 3 weeks!

  • 4 academical hours + 15 minutes break

  • max 5 students

  • 140 EUR for the whole course

Survival the Full course:

  • 3 times a week (Monday, Wednesday, Friday, 6.30 p.m. – 9 p.m.)

  • lasts 7 weeks

  • 3 academical hours + 15 minutes break 

  • max 6 students

  • 250 EUR the whole course (which can be paid in 2 parts)

If you have any questions, please, contact me on saulestiba@inbox.lv or call (+371)26094522.
See you in the class!

Please join the events on Facebook for Survival A1 and Survival the full course to see all the updates.

[contact-form-7 id=”1729″ title=”Survival”]

Latvian by Movies

Latvian by Movies

Sveiki, draugi! H! , friends

(English text below)

Esmu sajūsmā par jauno programmu, kuru esmu gatava jums piedāvāt! smile

Tā ir vasaras programma, kura sastāv no 10 nodarbībām.

photo-reading sunKatrā nodarbībā mēs ņemsim jaunu video līdz 20 minūtēm (jā, tās nebūs 1,5 stundu garas filmas smile ), skatīsimies to vairākas reizes (ar subtitriem un bez), paralēli izpildot uzdevumus, kā arī apspriedīsim tēmu no video, izdomāsim dialogus un spēlēsim spēles. Tādā veidā katrā nodarbībā jūs dabūsiet jaunu vārdu klāstu, kuru varēsiet tepat nodabībā arī sākt lietot.
Vairākai daļai video subtitrus es izstrādāju pati, tāpēc tas ir unikāls materiāls. ;)

Papildus bonuss:
lai neaizmirstu jaunus vārdus, visus tos, kā arī frāzes, jūs varēsiet turpināt mācīties arī pēc nodarbības speciālajā programmā datorā un telefonā. Tur būs arī audio, lai iegaumētu vārdus uzreiz ar pareizo izrunu. 

Nodarbības ilgums: 2 stundas (60 min x 2)1222d5591fe13cdd83affb5b656e8bda
Vieta: Rīga, Avotu iela (netālu no Matīsa ielas)
Grafiks: pirmdienās un ceturtdienās no 18.30 līdz 20.30. Maksimāls cilvēku skaits 8. Ja būs vairāk cilvēku, es pievienošu vēl vienu nodarbību otrdien un piektdien.
Kad maksāt?
Tā kā tā ir vasara un es saprotu, ka daudziem no jums nodarbības var sakrist ar atvaļinājuma laiku, maksāt par nodarbību jūs varat uz vietas (vai ar bankas pārskaitījumu pirms nodarbības). Tādā veidā par nodarbībām kuras Jūs izlaidāt nevajadzēs maksāt.
Mums būs kopīgais čats Viberā (tāpēc pieteikumā, lūdzu, ats;utiet savu telefona numuru), kur katram, kurš grib piedalīties nodarbībā, būs jāuzraksta par savu vēlmi līdz svētdienai un trešdienai, 22.00 vakarā. Ja vismaz 5 cilvēki būs atrakstījuši – nodarbība notiks.
Cena: viena nodarbība – 10 eiro, ja ir min. 5 cilvēki;   8 eiro, ja ir min. 7 cilvēki, tā kā aiciniet arī draugus smile

Nodarbības notiks TIKAI AUGUSTĀ!

Lūdzu rakstiet uz saulestiba@inbox.lv

 

I’m excited about the new program that I’m ready to suggest you! smile

It is a summer program consisting of 10 lessons.

In each lesson, we will take a new video up to 20 minutes (yes, there won’t be any 1.5-hour long movies smile), we will watch it several times (with subtitles and without), performing tasks simultaneously, and discuss the topic from the video, make dialogues and play games. That way, in each lesson you will get a new range of words that you can start using at the same time.
For most of the videos I developed subtitles by myself, so it’s a unique material. ;)

Additional bonus:
In order not to forget new words, all of them, as well as phrases, you can continue to study after classes in the special program on your computer and on the phone. There will also be audio to memorize the words with the correct pronunciation.

Duration: 2 hours (60 min x 2) 
Location: Avotu street (near Matisa street), Riga
Schedule: Mondays and Thursdays from 18.30 to 20.30. Max number of students in class 8, so if there will be more, I will add one more lesson on Tuesday and Friday.
When to pay?
Since it is summer, I understand that many of you can be out of time some days, that’s why you can pay for the class on the spot (or by bank transfer before the lesson). In this way, you will not have to pay for the lessons you do not attend.
We will have a common chat at Viber (so please write it in your letter) where everyone who wants to attend a class will have to write about his wish until Sunday and Wednesday, at 22:00 in the evening. If at least 5 people will be enrolled – the lesson will take place.
Price: one lesson – 10 euros, if there is a min. 5 people; 8 euros, and min. 7 people, as well as invite friends smile

The lessons will be ONLY in August!

Please write your letters at saulestiba@inbox.lv
(please add your phone number as well)

40 seconds to Louxemburg: Trier, Oberbillig.

40 seconds to Louxemburg: Trier, Oberbillig.

Hi guys!

Here’s a new video where you can practice your listening skills. And not only in Latvian but also in Russian, if it’s also your target language. smile

You can also find MP3 for it and listen in you phone or MP3 player.
vācija mp3 (for downloading)

Here are some links with more information about what was mentioned in the video.

History of Trier 
Cathedral of Trier 
Karl Marx’s house 

I would

I would

Sveiki!

Es gribētu iepazīstināt jūs ar Edgaru. Tas ir Edgars. Edgaram patīk ceļot un fotografēt. Edgars strādā par programmētāju, bet viņam nepatīk viņa darbs. Viņš gribētu strādāt citā jomā. Piemēram, viņš varētu fotografēt rokgrupu koncertus, jo viņam patīk rokmūzika. Ja viņš strādātu pie rokgrupas par fotogrāfu viņš daudz ceļotu, rakstītu blogu par dažādām valstīm, klausītos dzīvo mūziku, apmeklētu koncertus bezmaksas un pavadītu laiku ar populāriem mūziķiem.

Šajā īsajā stāstā par Edgaru jūs redzējāt tādus darbības vārdus, kā gribētu, varētu, ceļotu, rakstītu, klausītos, apmeklētu, pavadītu. Šo tēmu mēs lietojam tad, kad tas nav reāls, kad tas varēja, var vai varēs notikt ar kaut kādiem nosacījumiem. Kā mēs lietojam šo formu? Viss, kas jums ir vajadzīgs ir darbības vārda infinitīva forma un pie šīs infinitīva formas mēs pievienojam galotni “-u”. Sanāk “gribētu”. Un nav starpības kādu vietniekvārdu jūs lietojat. Jūs varat teikt – es gribētu, tu gribētu, mēs gribētu, viņi gribētu utt. Paskatīsimies uz piemēru.

“- Mēs gribētu uzaicināt tevi ciemos.
– O, paldies! Es labprāt atnāktu. Bet rīt man būs daudz jāstrādā. Varbūt svētdien?”

Tātad šajā piemērā mums ir tādi darbības vārdi kā «gribētu», «atnāktu». Pārfrāzējot šo piemēru mēs varam teikt – ja man nebūtu jāstrādā, es atnāktu. Tātad citā situācijā tas varētu notikt. Arī paskatīsimies uz šo interesantu teikumu “ja man nebūtu jāstrādā”. Parasti mēs sakām “man ir jāstrādā” vai “man nav jāstrādā”. Bet šeit mēs redzam iespējamību. Tātad, “ja man nebūtu jāstrādā”. Mēs mainām darbības vārdu būt, pie kura mēs pievienojam galotni “-u”.

Ko darīt, ja mums ir atgriezeniskais darbības vārds? Tad mums jāatmet galotni “-ies”, pie kuras jāpievieno galotni “-os”. Piemēram, jums ir infinitīvs “klausīties”. Atmetot galotni “-ies” jūs pievienojat “-os” un sanāk “klausītos”. Un atkal nav starpības kāds ir vietniekvārds, jūs varat teikt – es klausītos, tu klausītos, mēs klausītos vai viņi klausītos. Un paskatīsimies uz piemēriem: “Ja man būtu tāda iespēja, es vienmēr klausītos tikai dzīvo mūziku”. Šeit mums ir divi darbības vārdi – būtu un klausītos (atgriezeniskais). Otrais piemērs: “Es zinu, ka tu daudz strādā un tev nav tik daudz laika lasīt grāmatas. Tavā vietā es klausītos klausāmgrāmatas.” Pirmkārt, te ir ļoti laba frāze “tavā vietā” un otrkārt mums ir darbības vārds “klausītos”.

Šo tēmu jūs ļoti labi varat lietot ne tikai ar vārdu “ja”, bet arī ar vārdu “lai”. Piemēram: “Lai ceļotu nav obligāti jābūt bagātam”. Tātad, te ir arī nosacījums – lai kaut ko darītu. “Lai kaut ko sasniegtu ir daudz jāstrādā”. Te jūs redzat uzreiz trīs tēmas, kuras mēs apspriedām pēdējos video. Tas ir: «kaut ko», «jāstrādā» nu un mūsu jaunā tēma «sasniegtu».

Un tagad iedomājieties, lūdzu, ka jums ir iespēja pastrādāt kaut kādā citā profesijā. Kādā profesijā jūs gribētu pastrādāt? Ar ko jūs nodarbotos šajā profesijā? Pafantazējiet, lūdzu, par šo tēmu un uzrakstiet komentāros savas atbildes. Es tās ļoti gaidīšu.

Tiksimies jau drīz un jauku dienu! Čau!

What to expect from swamps in Kemeri? + words

What to expect from swamps in Kemeri? + words

 

meitenes runā –  the girls talk
meitene rāda ar pirkstu – the girl shows with a finger
mašīna brauc – машина едет – the car goes
motociklisti ir ļoti skaļi –  the motorcyclists are too loud
Ejam pa taku –  walk on the path
mākoņi –  clouds
koki –  trees
soļot – to step
debesis ar mākoņiem – the sky with clouds
meitene fotografē – the girls takes a photo
mīļš, jauks sunītis – cute, nice doggy
brokastis, pusdienas, vakariņas, uzkoda – breakfast, lunch, dinner, snack
mūzika skan –  the music sounds
meitenes ēd –  the girls eat
viņas skrien – they run
meitene dzer –  the girl drinks

Survival Latvian Course

Survival Latvian Course

Stanley Adrian Martin ac.h

 

What is Survival Latvian program about?

 

It’s a special Latvian language course for those who’ve just come to Latvia or live here for quite a long time, but don’t know enough about the country and it’s language, who want to assimilate faster avoiding culture shock smile

The main language on the lessons is Latvian (with some clarifications in English). Even if you are a complete beginner, on my lessons you will be able to speak from the very first lesson. We use games for learning the language and take situations which you need in your everyday life (cafe, shop, transport, etc.)

The lessons are devided into 2 parts: the language and information about the country (history, literature, cuisine, ethnic symbols, etc.)

You don’t need to buy a special book for the course. Instead, you will have presentations, which you can also buy in a paper form. That would be perfect for you to make your notes, but it’s not obligatory. You can also get it in an elecronic way and print it by yourself.

Courses take place in the city center on Avotu street.
3 times a week so that you can do your homework. Please, be ready to work hard during these 3 weeks, so that afterwards you don’t need to repeat this material but get and sip new information.
Mostly it’s an evening course and we discuss the time with students
180 min in a day with a small break. We have a kitchen so you can drink tea or coffee and take something to eat with you.  
6-8 students in the group.
1 academical hour is 3EUR. The whole course is 120EUR.